Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ladon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Clementisove sady  907/18, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu: Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/297/2022 S2038
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/297/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.11.2022, sp. zn.: 36OdK/297/2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Ladon, nar. 30.03.1971, trvale bytom Clementisove sady 907/18, Galanta (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Mgr. Moniku Palkovičovú so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava. Uznesenie zverejnené v OV č. 216/2022 dňa 10.11.2022. V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do všeobecnej podstaty:

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Miesto predaja

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Stav opotrebovanosti

Rok výroby

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Všeobecná podstata

osobné motorové vozidlo Renault Megane
EČV: GA534FF, VIN: VF1JA050526684172
dátum prvej evidencie v SR : 11.04.2002
druh paliva: nafta, zdvihový objem valcov 1870cm3, manuálna 5 st.prevodovka
196.671 km

700

Trnava

30.11.2022

majetok dlžníka

vysoko opotrebované

2002

1/1

 

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložením minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

 

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1