Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuška Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hraničná 339 / 11, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Galbavá
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/297/2022 S1800
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/297/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Galbavá, správca dlžníka: Viktor Mikuška, nar.: 05.08.1958, bytom: Hraničná 11, 821 05 Bratislava, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 31OdK/297/2022 S1800 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty galbava@akmisik.sk.

JUDr. Katarína Galbavá, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1