Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Graňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vavilovova 1141 / 5, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1979
Obchodné meno správcu: CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu: Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/236/2022 S1965
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/236/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Graňák, nar. 14.09.1979, trvalo bytom: Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na čísle 0911 777038 alebo písomne prostredníctvom e-mailovej adresy budai@consultus.sk; so záujemcom správca dohodne termín nahliadnutia do spisu.

CNS INSOLVENCY k.s.

konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1