Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Graňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vavilovova 1141 / 5, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1979
Obchodné meno správcu: CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu: Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/236/2022 S1965
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/236/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Graňák, nar. 14.09.1979, trvalo bytom: Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 167l ods. 5 ZKR, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK32 1100 0000 0029 4907 5796.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.

CNS INSOLVENCY k.s.

konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1