Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BORMIL s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Černyševského 10 / 0, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 150 465
Obchodné meno správcu: KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu: Ružinovská 42, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/62/2022 S1704
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27K/62/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 27K/62/2022 zo dňa 28.11.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku 231/2022 vydanom dňa 02.12.2022 pod č. K069780, bol vyhlásený malý konkurz na majetok dlžníka BORMIL s.r.o., so sídlom Černyševského 1287/10, 851 01  Bratislava, IČO: 53 150 465  a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Ružinovská 42, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.

 

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 27K/62/2022  S1704 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Ružinovská 42, 821 02 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 15.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom na kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 12.01.2022

KRIVANKON k.s.

Správca S 1704

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1