Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nám. Slobody 942/5, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Zuzana Belovičová
Sídlo správcu: Kapitulská 454/12, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/189/2022 S2051
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/189/2022
Druh podania: Iné zverejnenie

Správca týmto oznamuje veriteľom, že správcovi je známy majetok, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, t. j. dlžníka Lukáša Suchánka a jeho manželky p. Pavlíny Suchánkovej. Jedná sa o osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA Octavia Combi 1.6 TDI Business 81kW, VIN: TMBJG9NE5G0166064, čierna metalíza, rok výroby 2016. Predmetné motorové vozidlo je evidované na p. Pavlínu Suchánkovú.

Keďže na motorovom vozidle viazne záložné právo a záložný veriteľ si pohľadávku z poskytnutého úveru neprihlásil, v zmysle ust. § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) osobné motorové vozidlo správca nezapísal do súpisu majetku a teda tento majetok netvorí konkurznú podstatu.

Podrobnosti o motorovom vozidle a záložnom práve správca zverejnil v registri úpadcov.

V zmysle ust. § 167k ods. 6 ZKR: „Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.

Vzhľadom k tomu, že v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca týmto oznamuje veriteľom, že zabezpečí jeho vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.

Správca týmto stanovuje veriteľom lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu, aby v prípade záujmu správcovi písomne oznámili, že zložia preddavok na trovy znaleckého posudku.    

 

Mgr. Zuzana Belovičová, správca S2051

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1