Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Fula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chalupkova 3766/24, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/270/2021 S1319
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/270/2021
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE!!!

Vyhlásenie ponukového konania

Správca dňom 23.01.2023 vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).

Predmet speňaženia

Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 115/2022 dňa 15.06.2022 pod č. K035353 v znení Aktualizácie súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 166/2022 dňa 26.08.2022 pod č. K050215:

  • hnuteľná vec: mobilný telefón Samsung Galaxy A52, rok výroby: 2021, stav opotrebovanosti: mobilný telefón niekoľkokrát spadol a má 4 malé poškodenia displeja (odštiepené a popukané sklo v rohoch) a jedno väčšie poškodenie displeja (jamka, od ktorej sa rozbiehajú praskliny), vyskytuje sa problém s prijímaním niektorých hovorov (telefón zvoní, ale obrazovka je čierna a hovor nie je možné prijať), súpisová hodnota: 90,- €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).

Podmienky ponukového konania

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, v zalepenej nepriehľadnej obálke s nápisom „33OdK/270/2021 S 1319 – Ponukové konanie – Mobil – 2. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je 30,- €.

Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 01.02.2023 do 16:00 hod.

Ponuka musí obsahovať

  • Meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, záujemcu,
  • Výšku záujemcom ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia (minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je 30,- €),
  • Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN,
  • Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu (minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je 30,- €) v plnej výške na účet správcu č. SK84 1111 0000 0010 3433 2008. Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno/názov.

V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje, že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.

Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne e-mailom na adrese: spravca@akzahradnik.eu.

Vyhodnotenie ponukového konania

O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.

Správca vyhodnotí ponukové konania v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.

Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh zašle správca záujemcovi spolu s výzvou.

Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.

Záverečné ustanovenia

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej zmluvy na Predmet speňaženia.

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1