Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamas David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod hájom 957 / 11, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/217/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/217/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

 

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/217/2022-18 zo dňa 24.06.2022, ktoré bolo zverejnené v OV 127/2022 zo dňa 01.07.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka David Kamas, nar. 17.4.1986, trvale bytom Pod hájom 957/11, 018 41  Dubnica nad Váhom, a bola som ustanovená do funkcie správcu.

 

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

 

V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

Správca týmto oznamuje doplnenie súpisu majetku:

Súp.č.

Popis majetku

Podstata

Kat. územie

Číslo LV

Číslo parcely

Podiel

výmera (m2)

parcely registra

Súpis. hodnota

248

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3123

3293/502

773/1000000

798   

E

1,23 €

249

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

759

1618/1000000

3855   

E

12,47 €

250

vodná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

774

1618/1000000

7403   

E

23,96 €

251

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

1002/1

1618/1000000

4992   

E

16,15 €

252

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

1002/11

1618/1000000

954   

E

3,09 €

253

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2253/501

1618/1000000

4900   

E

15,86 €

254

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2253/502

1618/1000000

345   

E

1,12 €

255

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2255

1618/1000000

692   

E

2,24 €

256

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2278

1618/1000000

1263   

E

4,09 €

257

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2306

1618/1000000

2030   

E

6,57 €

258

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2481

1618/1000000

2353   

E

7,61 €

259

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2483

1618/1000000

848   

E

2,74 €

260

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2491/101

1618/1000000

43930   

E

142,16 €

261

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2491/201

1618/1000000

16191   

E

52,39 €

262

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2502

1618/1000000

437   

E

1,41 €

263

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2756

1618/1000000

1377   

E

4,46 €

264

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2801

1618/1000000

5044   

E

16,32 €

265

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2856

1618/1000000

4569   

E

14,79 €

266

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2877/501

1618/1000000

3210   

E

10,39 €

267

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2877/502

1618/1000000

4400   

E

14,24 €

268

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2897

1618/1000000

2001   

E

6,48 €

269

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2909/501

1618/1000000

2751   

E

8,90 €

270

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

2909/502

1618/1000000

235   

E

0,76 €

271

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3019

1618/1000000

8976   

E

29,05 €

272

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3023

1618/1000000

1568   

E

5,07 €

273

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3170/501

1618/1000000

16326   

E

52,83 €

274

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3170/502

1618/1000000

31812   

E

102,94 €

275

orná pôda

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3170/503

1618/1000000

480   

E

1,55 €

276

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3185

1618/1000000

237   

E

0,77 €

277

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3204

1618/1000000

636   

E

2,06 €

278

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3214

1618/1000000

3153   

E

10,20 €

279

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3221

1618/1000000

1698   

E

5,49 €

280

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3289/501

1618/1000000

2003   

E

6,48 €

281

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3289/502

1618/1000000

74   

E

0,24 €

282

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3296/501

1618/1000000

823   

E

2,66 €

283

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3296/502

1618/1000000

809   

E

2,62 €

284

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3337/501

1618/1000000

601   

E

1,94 €

285

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3337/502

1618/1000000

431   

E

1,39 €

286

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3338

1618/1000000

316   

E

1,02 €

287

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3341/501

1618/1000000

601   

E

1,94 €

288

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3341/502

1618/1000000

488   

E

1,58 €

289

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3342

1618/1000000

751   

E

2,43 €

290

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3343/1

1618/1000000

734   

E

2,38 €

291

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3343/2

1618/1000000

1661   

E

5,37 €

292

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3343/21

1618/1000000

231   

E

0,75 €

293

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3343/22

1618/1000000

1969   

E

6,37 €

294

vodná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3344/1

1618/1000000

1507   

E

4,88 €

295

vodná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3344/2

1618/1000000

787   

E

2,55 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3344/21

1618/1000000

358   

E

1,16 €

297

vodná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3474/1

1618/1000000

4487   

E

14,52 €

298

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3478/3

1618/1000000

5784   

E

18,72 €

299

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3479/501

1618/1000000

407   

E

1,32 €

300

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3479/502

1618/1000000

478   

E

1,55 €

301

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3479/503

1618/1000000

82   

E

0,27 €

302

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3480/501

1618/1000000

6473   

E

20,95 €

303

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3481

1618/1000000

200   

E

0,65 €

304

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3482

1618/1000000

1179   

E

3,82 €

305

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3484/1

1618/1000000

267   

E

0,86 €

306

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3484/2

1618/1000000

507   

E

1,64 €

307

ostatná plocha

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3484/3

1618/1000000

141   

E

0,46 €

308

trvalý trávny porast

všeobecná

Dubnica nad Váhom

3963

3484/11

1618/1000000

422   

E

1,37 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1