Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barancová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kopčianska  2970/88, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Galbavá
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2022 S1800
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/142/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Galbavá, správca dlžníka: Helena Barancová, nar.: 09.09.1963, bytom Kopčianska 2970/88, 851 05 Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje nasledovné:

V zmysle § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Helena Barancová, nar.: 09.09.1963, bytom Kopčianska 2970/88, 851 05 Bratislava, končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Helena Barancová, nar.: 09.09.1963, bytom Kopčianska 2970/88, 851 05 Bratislava zrušuje.

V Bratislave, dňa 12.01.2023

JUDr. Katarína Galbavá, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1