Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Progressive Homes, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Považská 1709/59 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 269 291
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38K/7/2021
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Progressive Homes, s.r.o. so sídlom Považská 1709/59, 911 01 Trenčín, IČO: 46 269 291, Slovenská republika, č. k. 38K/7/2021 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa Lindab a.s., 053 22 Jamník 278, IČO: 36 214 604, Slovenská republika, prihláška doručená po základnej prihlasovacej lehote dňa 12.01.2023, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 12.01.2023:

Pohľadávky

pod č.   21/L-1        vo výške 6 040,31,00 €

Ing. Katarína Roderová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1