Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Inovecká 1989 / 8, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2017 S1378
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 6K/17/2017
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

por. číslo

typ súpis. zložky

popis súpisovej zložky

súpisová hodnota (EUR)

spoluvl. podiel úpadcu

70

iná majetková hodnota

zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac 10/2022

22,57

1/1

71

iná majetková hodnota

zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac 11/2022

22,57

1/1

72

iná majetková hodnota

zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac 12/2022

22,57

1/1

JUDr. Marek Letkovský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1