Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabát Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lehnice 1685, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/107/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/107/2021
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 23OdK/107/2021 – 12 zo dňa 20.12.2021 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Kabát, nar. 11.03.1963, trvale bytom Malý Lég 1685, 930 37 Lehnice, podnikajúceho pod obchodným menom Vladimír Kabát, IČO: 32 076 118, s miestom podnikania Rovniankova 7, 851 02 Bratislava-Petržalka, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.08.2021 (ďalej len ako aj „Dlžník“), zbavil Dlžníka všetkých dlhov a ustanovil Dlžníkovi správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, so sídlom kancelárie: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín. Uvedené Uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2021 dňa 28.12.2021, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod K070791.

 

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložila súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu,  že podľa zoznamu majetku úpadcu  priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

 

Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i v spojení v § 74 a 75 ZKR nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

 

V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

 

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1