Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veselé  379, 922 08 Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský, LL.M., MBA
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/352/2022 S1477
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/352/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023 č. k.: 60OdK/352/2022-12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2023 zo dňa 11.01.2023 a právoplatnosť nadobudlo dňa 12.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vladimíra Kováčová, narodená 23.05.1979, trvale bytom Veselé 379, 922 08 Veselé, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Vladimíra Kováčová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, správca S1477

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1