Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veselé  379, 922 08 Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský, LL.M., MBA
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/352/2022 S1477
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/352/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023 č. k.: 60OdK/352/2022-12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2023 zo dňa 11.01.2023 a právoplatnosť nadobudlo dňa 12.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vladimíra Kováčová, narodená 23.05.1979, trvale bytom Veselé 379, 922 08 Veselé, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/352/2022S1477 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom: bilsky.spravca@gmail.com.

JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, správca S1477

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1