Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Bultman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Arpáda Felcána 1776 / 15, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu: Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/279/2022 S2038
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/279/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 20.10.2022, sp. zn.: 60OdK/279/2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Daniel Bultman, nar. 28.01.1976, trvale bytom Arpáda Felcána 1776/15, Hlohovec (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Mgr. Moniku Palkovičovú so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava. Uznesenie zverejnené v OV č. 211/2022 dňa 31.10.2022. V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do všeobecnej podstaty:

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Register

obchodný podiel v obchodnej spoločnosti D - MAX logistic, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 357 545

100

12.12.2022

majetok dlžníka

OR OS Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo:  18470/T

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložením minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1