Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tužina  541, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu: A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/409/2022 S1531
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/409/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Xénia Hofierková, správca S1531, so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41  Dubnica nad Váhom, správca dlžníka Martina Nagyová, nar. 20.9.1986, bytom 972 14  Tužina 541, Slovenská republika, týmto:

  • v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.01.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Martina Nagyová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1