Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaholz SF, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: M.R. Štefánika 157/45 / 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 673 331
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38K/19/2018
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania

Správca na základe záväzného pokynu Okresného súdu Trenčín zo dňa 29.1.2020 a v súlade s ust. § 92 odst. 1 písm. d) zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu.

Predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu sa uskutočňuje jednotlivo za každú súpisovú zložku za najvyššiu ponuku. V treťom kole musí byť ponúkaná kúpna cena minimálne vo výške 45% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise.

 1. Predmet speňažovania

            Predmetom speňažovania je majetok tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu, ktorý bol uverejnený v OV 90/2019 dňa 13.5.2019 a v OV 187/2019 dňa 27.septembra 2019 pod číslom 38K/19/2018,

a aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka položky pod poradovým číslom 3) bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 17/2020 dňa 27.01.2020to:

položka 3 -

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  3.

právny dôvod vzniku: Zmluva o poskytnutí odborných služieb zo dňa 09.02.2018, Dohoda o úhrade prostredníctvom zmenky, Nájomná zmluva zo dňa 21.júna 2018.

dlžník: GRAVEN s.r.o., Holíčska 3, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 05, IČO 50 937 677

celková suma: 36.690,00,-€


II. Podmienky verejného ponukového konania

 1. Ponuky sú záujemcovia povinní doručiť v zalepených obálkach s výrazným označením „PONUKA - konkurz Vaholz SF, s. r. o. – NEOTVÁRAŤ“ do 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Miroslava Žitníková, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
 2. Na ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. alebo nebudú spĺňať podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať.
 3. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a ani vziať späť.
 4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
 5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na konkurzný účet č. IBAN: SK07 7500 0000 0040 3003 9035, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
 6. Víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu alebo v stanovenej lehote nedoplatil kúpnu cenu, sa zaplatená záloha nevracia.
 7. Kúpna cena musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.
 8. Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci naložiť a odviesť, zabezpečiť poistenie predmetnej hnuteľnej veci 1/, taktiež  STK a EK a náklady spojené s prevozom a prepisom veci
 9. Bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č. t. 042/4261744,45 alebo na e-mailovej adrese: mzitnikova.skp@gmail.com.  Po dohode so správcom je možná   obhliadka ponúkaného majetku.

III.Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

 1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH,  u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový kontakt.
 2. Fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského alebo iného registra alebo preukazu totožnosti (nepodnikateľ).
 3. Presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v článku I. Predmet speňažovania.
 4. Návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne.
 5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech konkurznej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej správcom.
 6. Číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená záloha po skončení ponukového konania.
 7. Dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu.

IV. Vyhodnotenie ponúk

1.      Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

2.       Správca vyhodnotí ponuky v deň otvárania obálok.

3. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.

4. V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skôr.

5.  Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

6. Správca predloží veriteľskému výboru na schválenie víťaza ponukového konania spolu s vyhodnotením ponúk.

 7.  Veriteľský výbor je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo uložiť správcovi  odmietnuť všetky  ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.

8.  Správca po schválení veriteľským výborom vyzve víťaza ponukového konania na doplatenie kúpnej   

 ceny a uzavretie kúpnej zmluvy. Zaplatená záloha sa započíta na kúpnu cenu.

9.   Ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej správcom, správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny po predchádzajúcom schválení veriteľským výborom.

10.  Neúspešným záujemcom správca do 7 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia veriteľského výboru o schválení víťaza ponukového konania vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1