Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balažovičová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pobedim 307, 916 23 Pobedim
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/476/2022 S1394
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/476/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Lucia Balažovičová, nar. 15.07.1985, trvale bytom  Pobedim 307, 916 23 Pobedim, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/476/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom mzitnikova.skp@gmail.com,  telefonicky na  t. č.   042/ 426 17 44, 45.  

v Považskej Bystrici dňa 12. januára 2023

JUDr. Miroslava Žitníková – správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1