Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágayová Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cyrilometódska 3751 / 31, 927 05 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1998
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/184/2022 S1977
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/184/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 60OdK/184/2022  – 12 zo dňa 21.07.2022 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Mariana Vágayová, nar. 15.04.1998, bytom Šaľa, 927 05 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Mariana Vágayová, IČO: 53 323 041, s miestom podnikania Vážska 949/58, 925 72 Selice (ďalej len ako aj „Dlžník“), zbavil Dlžníka všetkých dlhov a ustanovil Dlžníkovi správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, so sídlom kancelárie: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín. Uvedené Uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 148/2022 dňa 02.08.2022, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod K044928.

 

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložila súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu,  že podľa zoznamu majetku úpadcu  priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

 

Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i v spojení v § 74 a 75 ZKR nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

 

V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

 

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1