Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zahustelová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Záriečie 47, 020 52 Záriečie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/477/2022 S1393
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/477/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie

JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka  Iveta Zahustelová, nar. 04.02.1983, trvale bytom Záriečie 47, 020 52 Záriečie, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/477/2022, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s  § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK43 7500 0000 0040 3004 9639

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a)      bolo podané na predpísanom tlačive a

b)      na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

V Považskej Bystrici dňa 12. januára 2023

JUDr. Vladimír  Žitník – správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1