Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zahustelová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Záriečie 47, 020 52 Záriečie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/477/2022 S1393
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/477/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Iveta Zahustelová, nar. 04.02.1983, trvale bytom Záriečie 47, 020 52 Záriečie, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/477/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom vzitnik.skp@gmail.com,  telefonicky na  t. č. 042/ 426 17 44, 45.  

V Považskej Bystrici dňa 12. januára 2023

 

JUDr. Vladimír  Žitník – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1