Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Drahošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Záhradky 808, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu: Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/156/2022 - S1231
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/156/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.10.2022, sp. zn. 31OdK/156/2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2022 dňa 15.11.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Eva Drahošová, nar.: 07.12.1982, bytom Záhradky 808, 908 72 Závod (ďalej len ,,úpadca“); za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, zápis v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1231 (ďalej len „správca“).

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Eva Drahošová, nar.: 07.12.1982, bytom Záhradky 808, 908 72 Závod, týmto podľa ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uverejňuje súpis všeobecnej podstaty nasledovne: Správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167j ZKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1