Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budiaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Terezov 1041/3, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1992
Obchodné meno správcu: UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu: Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/293/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/293/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

UBC 2020, k. s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len ,,Správca“), správca dlžníka:  Martin Budiaš, narodený 22.11.1992, trvale bytom Terezov 1041/3, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, sme nezistili žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

 

V Trnave, dňa 10.01.2023

UBC 2020, k. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1