Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Čuríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slatinská  1608/168, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/387/2022 S41
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/387/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do zoznamu pohľadávok veriteľov boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ:  EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 35 724 803

Celková prihlásená suma: 4.579,70 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1