Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančich Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu: Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/173/2022 S1504
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/173/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504 ako správca dlžníka Peter Jančich, nar.: 27.06.1977, bytom 958 01 Partizánske,  v konkurznom konaní č.k. 38OdK/173/2022  zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:

Súpisová zložka  majetku č. 1

Popis

Automobil VOLKSWAGEN BORA, rok výroby 1999, EČV: PE270DB

HNUTEĽNÉ  VECI

Register v ktorom sa eviduje

Okresný dopravný inšpektorát  v Partizánskom

Deň zápisu do súpisu majetku

20.06.2022

Dôvod zápisu do súpisu majetku

v zmysle § 167j ods. 1 ZKR 

Súpisová hodnota   v €

 800,00 €

Stav vozidla

 Pokazený posilňovač riadenia, tečie olej, odretý lak na strane vodiča

 

Mgr. Janette Adamcová, správca

 

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1