Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Leváre 54, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Obchodné meno správcu: UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/166/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/166/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

UBC 2020, k. s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len ,,Správca“), správca dlžníka:  Miroslav Malík, nar. 28.04.1980, SNP 54, 908 73 Veľké Leváre, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, sme nezistili žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

 

V Trnave, dňa 09.01.2023

UBC 2020, k. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1