Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ilavská Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Omšenie 705, 914 43 Omšenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/285/2022 S1394
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/285/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca dlžníka Elena Ilavská, nar. 2.4.1959, trvale bytom 914 43 Omšenie 705,  občan SR pod  sp. zn.: 38OdK/285/2022, týmto vyhlasuje  podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:

HNUTEĽNÁ VEC:  3.

popis: kožená sedačka

rok výroby:  neznáme

stav opotrebovanosti:

používané

evidenčné číslo:

VIN číslo:

súpisová hodnota: 850,-EUR

Ohliadka je možná v Omšenie po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitníková – 042/426 17 44, 45.

Záujemcovia o  účasť  v  ponukovom  konaní môžu zasielať záväzné ponuky do  30 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Miroslava Žitníková, správca,  Moyzesova 816/100, 017 01, na obálku uviesť „PONUKA – 38OdK/285/2022 - NEOTVÁRAŤ“).

Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny,  označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová adresa).

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená  záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN):   IBAN: SK07 7500 0000 0040 3003 9035, pozn. Elena Ilavská – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do  30 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku do 14:00 hod.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk, o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu  bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.

Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Náklady spojené s prepisom osobného motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte znáša nadobúdateľ.

Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní od otvorenia obálok.

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

JUDr. Miroslava  Žitníková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1