Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malacká 185 / 47, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu: Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2022 S405
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/23/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V konkurznej veci dlžníka:  Ján Ševčík, narodený 27.5.1989, trvale bytom Malacká 185/47, 900 31 Stupava, (ďalej len „dlžník“), správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.  o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) po odpočítaní nákladov konkurzu vykonal konečný rozvrh výťažku z konkurznej podstaty nasledovne:

Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty :                  450,00 €

Celková suma pohľadávok proti podstate :                           228,00 €  

 

Výsledná suma na uspokojenie veriteľov :                           222,00 €

Zistené pohľadávky veriteľov, ktorí budú uspokojení:     17.914,05 €

Uspokojenie veriteľov:                                                       1,23925 %       

     V zmysle ustanovenia § 167v  ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

     Správca v zmysle ustanovenia § 167v  ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Ševčík, narodený 27.5.1989, trvale bytom Malacká 185/47, 900 31 Stupava, zrušuje.

JUDr. Eva Bieliková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1