Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lovás Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Blagoevova 2676 / 14, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/230/2022 S1690
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/230/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty 

súp. zložka 

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Register

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

Obchodný podiel v spoločnosti Modifity s. r. o., IČO:45 920 702 (veľkosť obchodného podielu: 100 %)

7000

12.01.2023

ust. § 167h ods. 1 ZKR

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 68723/B

Nie

V Bratislave, dňa 12.01.2023

JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1