Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Somogyi Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Budatínska 3142 / 5, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu: Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/146/2022 S1362
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/146/2022
Druh podania: Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Správca podľa § 167j ods. 2 ZoKR zverejňuje námietku voči zápisu majetku do súpisu.

Konkrétne sa jedná o majetok: súpisová zložka č. 2: osobné motorové vozidlo Honda Civic 2,2 CTDi - rok výroby 2006, VIN: SHHFK37606U020956, farba - čierna metalíza, typ: FK3/1/2, EČV: BA737VK, počet najazdených km: 180.000, so súpisovou hodnotou 2.000 Eur, ktorý majetok bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2023 dňa 09.01.2023 pod K001103.

Námietku podľa § 167j ods. 2 ZoKR podal úpadca Richard Somogyi a to na základe skutočnosti, že predmetné motorové vozidlo je používané na prepravu blízkej osoby - otca úpadcu (nar. 29.03.1944), ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, kde všetky povolenia sú vybavené na predmetné vozidlo a podľa jeho názoru v súvislosti § 115 ods. 1, 2 Exekučného poriadku v spojitosti s § 167h ods. 4 ZoKR takýto majetok nepodlieha konkurzu.

Na základe znenia § 167j ods. 2 ZoKR teda správca zverejňuje námietku voči zápisu majetku do súpisu a uvádza, že v prípade ak do 60 dní ktorýkoľvek z veriteľov prihlásenej pohľadávky nepožiada správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu, správca majetok zo súpisu vylúči.

Mgr. Filip Osvald - správca

dňa 12.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1