Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maurer Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chvojnica 74, 972 13 Chvojnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1994
Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu: Grösslingová  56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/103/2021 S1433
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/103/2021
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľubomír Maurer Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 972 13 Chvojnica 74 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 01.09.1994 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

sp. zn. správcu: 40OdK/103/2021 S 1433

k sp. zn.: 40OdK/103/2021

 

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľubomír Maurer, nar. 1.9.1994, trvale bytom 972 13 Chvojnica 74, uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/103/2021-15 zo dňa 24.05.2021, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Maurer, nar. 1.9.1994, trvale bytom 972 13 Chvojnica 74, zrušuje.

 

V Bratislave, dňa 12.01.2023

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1