Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanzalík Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pri Šajbách 7755 / 26, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/158/2022 S459
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/158/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 31OdK/158/2022 zo dňa 19.10.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Ľubomír Hanzalík, nar. 21.6.1964, bytom Pri Šajbách 7755/26, 831 06 Bratislava  a ustanovil ma za správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 213/2022 zo dňa 7.11.2022 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 8.11.2022.

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 9.1.2023 predložil súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. 

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1