Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štec Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horné Srnie 0, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2022 S445
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/464/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu Milan Štec, 914 42 Horné Srnie,  vedenej  na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 40OdK/464/2022,  týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598. 

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1