Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štec Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horné Srnie 0, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2022 S445
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/464/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Štec, 914 42 Horné Srnie,  vedenej  na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 40OdK/464/2022 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hornom oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku  č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod.  Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, na č. tel. 032 7715062 alebo na emailovú adresu advokatfrano@gmail.com.

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1