Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003162
Spisová značka: 1K/21/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka - odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: Marián Valencín, nar. 14.01.1978, trvale bytom Novomestská 43/43, 926 01 Sereď, t. č. vo
výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, o
vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz
na majetok dlžníka: Marián Valencín, nar. 14.01.1978, trvale bytom
Novomestská 43/43, 926 01 Sereď, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a
Ústave na výkon väzby Leopoldov.

II. Ustanovuje správcu: Mgr. Janette
Adamcová, so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, IČO: 42 019 222, značka správcu: S1504.

III. Vyzýva    veriteľov   dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky
správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu,  prihláška sa podáva u
správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť
správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca
dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré
musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že
prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa  §28
ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze
neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli
pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce
pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú
pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

IV.  Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

V. Správca je
povinný bez zbytočného odkladu
informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj
obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových
orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.

VI. Účastníkov konkurzného konania poučuje,
že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2023
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1