Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003161
Spisová značka: 2K/2/2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EAST real & consulting, s.r.o., Pod
lipami 421/3, 013 02 Gbeľany, IČO: 36 487 686, ktorého správcom je JUDr. Eva Plichtová, PhD.,  so sídlom
kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14 168 235, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
pre nedostatok majetku, takto
rozhodol

Konkurz na majetok úpadcu: EAST real & consulting, s.r.o., Pod lipami 421/3, 013 02 Gbeľany, IČO: 36 487 686 pre
nedostatok majetku zrušuje.

Správcovi odmenu z výťažku nepriznáva.

Správcovi náhradu doposiaľ neuhradených výdavkov nepriznáva.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a
to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2023
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1