Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003160
Spisová značka: 60K/13/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DAVINCI CAFE s.r.o., IČO: 47 460 971, so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 163838/B, predbežným správcom ktorého je Insolvency k. s., so sídlom
kancelárie Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 868 388, značka správcu: S1639, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I. Súd  v y h l a s u j e   konkurz na majetok dlžníka: DAVINCI CAFE s.r.o.,
IČO: 47 460 971, so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 163838/B.

II. Súd  u s t a n o v u j e  do funkcie správcu: Insolvency k. s., so sídlom
kancelárie Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 868 388, značka správcu: S1639.

III. Súd   v y z ý v a  veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a
prihláška musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u
správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť
správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca
dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré
musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 ZKR a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.

IV. Súd  z a č í n a  hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

V. Súd u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20.05.2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.

VI. Súd  p o u č u j e  účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa
§ 49 Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci
súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené
náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového
poriadku ).

VII. Súd  p r i z n á v a  predbežnému správcovi Insolvency k. s., so sídlom
kancelárie Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 868 388, značka správcu: S1639 paušálnu náhradu výdavkov vo
výške 1.500 eur.

VIII. Učtáreň Okresného súdu Trnava je  p o v i n n á  vyplatiť predbežnému s
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).

Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 05.01.2023
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1