Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003159
Spisová značka: 60K/15/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, so sídlom
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika, právne zastúpený: JUDr. Alexandra Pindrochová, nar.
05.03.1981, trvale bytom Tekovská 41, 953 01 Zlaté Moravce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Správcovská G2 Park, s.r.o., IČO: 47 843 934, so sídlom A. Sládkoviča 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34773/T, takto
rozhodol
Súd  z a č í n a  konkurzné konanie proti dlžníkovi: Správcovská G2 Park, s.r.o., IČO: 47 843 934, so sídlom A.
Sládkoviča 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
34773/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 05.01.2023
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1