Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003158
Spisová značka: 38K/38/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SunnyVolt shop s. r. o. so sídlom Obrancov mieru 1152/9,
020 01 Púchov, IČO 53 801 903, zastúpený JUDr. Michaelou Vetrákovou, nar. 20.05.1988, trvale bytom 972 14
Tužina 537, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť SunnyVolt shop s. r.
o. so sídlom Obrancov mieru 1152/9, 020 01 Púchov, IČO 53 801 903, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka SunnyVolt shop s. r. o. so
sídlom Obrancov mieru 1152/9, 020 01 Púchov, IČO 53 801 903.

II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402.

III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu.
Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.

IV. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle
článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

VI. Ukladá správcovi  povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a
následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia ďalších troch kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.

VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci
súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené
náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2  Civilného sporovéh
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
        (§ 198 ods. 1 ZKR)

Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.

Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.

Vyhlásením konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 106c
ods. 3 ZKR).

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej
schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa
podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí
byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva
zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v
konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada. (§ 28 ods. 2 ZKR)

 Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 3, 6 ZKR)

Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na
prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 1 ZKR)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2023
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1