Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003157
Spisová značka: 5OdK/106/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:   Beáta Bruteničová, nar.: 28.06.1975,
trvale bytom SNP 51, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol

I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov  z funkcie správcu.

II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 30.12.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1