Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003153
Spisová značka: 5OdK/285/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:   Kamil Alexa, nar.: 24.10.1978, trvale
bytom Letná 1075/8, 064 01 Stará Ľubovňa, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska
2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol

I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov  z funkcie správcu.

Ustanovuje do funkcie správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1