Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003152
Spisová značka: 5OdK/227/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka:   Patrik Árvai, nar.: 09.08.1982, trvale bytom Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník, správcom ktorého je Mgr.
Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol

I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov  z funkcie správcu.

II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kan
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1