Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003148
Spisová značka: 31OdS/8/2022

Okresný súd Nitra, v konaní o oddlženie dlžníka: Silvia Kobesová, nar. 13.05.1978, trvalý pobyt Obecná 37/10, 953
01 Zlaté Moravce - Prílepy, zastúpený advokátom: JUDr. Peter Bojda, so sídlom Fraňa Mojtu 43, 949 01 Nitra, IČO:
50 400 916, o návrhu dlžníka na určenie splátkového kalendára, takto

rozhodol

I. Súd poskytuje dlžníkovi: Silvia Kobesová, nar. 13.05.1978, trvalý pobyt
Obecná 37/10, 953 01 Zlaté Moravce - Prílepy, ochranu pred veriteľmi.

II. Súd má medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania
(poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o oddlžení) ako hlavného insolvenčného konania podľa čl. 3 ods. 1
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení.

III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S1751.

IV. Súd ukladá dlžníkovi povinnosť zložiť na účet správcu preddavok na
paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500,- eur do 7
dní od výzvy správcu na zloženie preddavku.

V. Súd ukladá správcovi povinnosť okamžite informovať o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí
majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike,
vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu, okrem II. výroku, odvolanie nie je prípustné (§
198 ods. 1 veta druhá ZKR).

Proti II. výroku tohto uznesenia môže na základe čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ odvolanie, ktoré možno odôvodniť iba tým, že súd nemal
medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o
oddlžení) ako hlavného insolvenčného konania. Odvolanie (§ 196 ZKR v spojení so štvrtou časťou prvou hlavou
CSP) sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, za ktorý sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR), na Okresnom súde Nitra ako súde, proti
ktorého rozhodnutiu smeruje. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania stanovených v § 127 Civilného
sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci
deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR).

U tých osôb, ktorým sa toto uznesenie doručuje aj iným spôsobom ako jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, je
začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený s dňom jeho
doručenia formou zverejnenia v Obchodnom vestníka (§ 199 ods. 4, ods. 3, ods. 1 ZKR), za ktorý sa považuje
nasledujúci deň po faktickom zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR).

Okresný súd Nitra dňa 10.1.2023
Mgr. Filip Grznárik, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1