Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003144
Spisová značka: 32K/30/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Peter Jochmann, nar.: 30.09.1957, bytom: Topásová 5, 040
11 Košice, práv. zast.: Mgr. Tomáš Groszmann, advokát, so sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice, proti dlžníkovi:
Paseo GRUNTY, s.r.o., so sídlom: Mäsiarska 72, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 017 462, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I. U k l a d á  dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia
predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a
osvedčil svoju platobnú schopnosť.

II. U k l a d á  dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto
uznesenia na Okresný súd Košice I  (pracovisko ul. Tichá č. 21, 040 01 Košice)  predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v
deň začatia konkurzného konania 180 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň
začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň
predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou
predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 180 dní od začatia konkurzného konania.

III. V y z ý v a  dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného 
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona
odňatím slobody až na osem rokov.

Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.

Kto marí konkurzné konanie, potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 11.1.2023
ThDr. JUDr. Peter Melichárek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1