Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003142
Spisová značka: 30K/4/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov, IČO: 36 601 519, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom
kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1361, na vydanie uznesenia osvedčujúceho, že vyzvanej
osobe márne uplynula lehota na podanie vylučovacej žaloby, takto
rozhodol
Súd  o s v e d č u j e , že osobe (obchodnej spoločnosti): NÖVEL s.r.o., Slovenská 17, 085 01 Bardejov , IČO: 43 792
731 dňa 13.06.2022, márne uplynula lehota 30 dní odo dňa doručenia uznesenia zo dňa 05.02.2022, č.k. 30K/4/2019
-723 na podanie žaloby voči správcovi JUDr. Ivanovi Roháčovi, so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1361 o vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 239/2019 zo dňa 11.12.2019 a to:
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 2 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: pracovný
stôl jednoduchý (800x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 3 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: pojazdný
kôš na odpadky (40 l),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 4 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: umývací
stôl jednoduchý (1500x700x900) - 1x lisovaný drez 400x400x250 na ľavej strane, pracovná doska 40 mm, dvojitý
zadný lem 40 mm,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 5 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: pohyblivá
sprcha s batériou,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 6 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Winterhalter GS 502/400 V - profesionálna umývačka riadu,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 7 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Polica na
koše - roštová (550x510),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 8 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Výstupný
stôl k umývačke s roštovou policou (600x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 9 ; Regál policový (1400x500x1800),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 10 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Regál
policový (1400x500x1800),
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 11 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Drez
zváraný s policou (1600x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 12 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Sprcha s
batériou zo stola s ramenom,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 13 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Umývací
stôl jednoduchý (1350x700x900),
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 14 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Nástenná polica - jednoposchodová (1350x350,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 15 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Pracovný
stôl s policou a zásuvkovým blokom (1700x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 16 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Univerzálny kuchynský robot,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 17 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Umývací
stôl jednoduchý (450x700x900) - 1 x lisovaný drez 400x400x250, pracovná doska 40 mm,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 18 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Mäsoklát
(500x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 19; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Chladený
stôl na GN (1830x700x900) - 3x dvere, celonerezové prevedenie, chladiaci agregát na pravej strane, chladivo 134a,
príkon: 400W, napätie: 230 V/50 Hz,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 20 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Stojanová polica jednoposchodová plná (1830x300),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 21 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Pracovný
stôl s policou a zásuvkovým blokom na ľavej strane (1220x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 22 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Digitálna
váha - malá (236x282x100) - váživosť: 6 kg,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 23 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Stolový
krájač zeleniny (246x557x466) - 0,5kW/230 V, nerezové prevedenie, bez kotúčov,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 24 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Chladený stôl na gastronádoby (1350x700x900) - 2x dvere, celonerezové prevedenie, chladiaci agregát na pravej
strane, chladivo 134a, príkon: 400W, napätie: 230 V/50 Hz,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 25 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Nástenná polica - jednoposchodová plná (1350x400),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 26 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: chladená
nadstavba na GN (1300x400x265) - pre 5 x GN 1/3 - 150, chladiaci agregát vpravo, 230V/50 Hz, 400W,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 27 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: umývací
stôl jednoduchý (450x700x900) - 1 x lisovaný drez 400x400x250, pracovná doska 40 mm,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 28 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - plynový sporák 4- horákový bez podstavca (1x3,5 kW, 2 x 6kW, 1 x 8 kW) - celkový, príkon 23,5 kW
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 29 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - podstavec (800x670x670), - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 30 ; MARENO - neutrálna
plocha (600x670x670),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 31 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: ARENO -
podstavec (600x670x670),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 32; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: FRIMA
VarioCooking Center 112 (1200x777x1100) - modus so 6 druhmi prevádzky, ručný modus s 3 druhmi prevádzky,
topný systém, integrovaný prívod a odtok vody, ramena pre zdvíhaciu a spúšťaciu automatiku - kapacita 2x11 dm2,
2x14 l,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 33 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Plynová
opekacia platňa (600x730x230), príkon: 9 kW,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 34; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - podstavec (600x670x670),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 35 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - neutrálna plocha (400x730x230),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 36 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - podstavec (400x670x670),
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 37 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - elektrická fritéza (400x730x230), 2x 6+6 l, celkový príkon: 12 kW,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 38 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
MARENO - podstavec pod fritézu s dvierkami (400x670x670),
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 39 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
pracovný stôl jednoduchý (700x600x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 40 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Mraznička univerzálna GG 1550 (600x620x850),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 41 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
HansDampf 6.1 Gold - plynový konvektomat (1020x799x790),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 42 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
HansDampf 6.1 Silver - plynový konvektomat (1020x799x790),
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 43 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Prepojovací segment na duo STAPELKIT pre plynové prístroje,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 44 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Pracovný
stôl jednoduchý (700x500x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 45 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Automatický zmäkčovač vody,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 46 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Umývací
stôl jednoduchý (1700x700x900)
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 47 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: pracovný
stôl jednoduchý (1550x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 48 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: Nástenná
polica - jednoposchodová (1100x350), celoplošné záťažie: 40 kg,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 49 ; popis súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty: .
Chladnička podstolová (600x600x850), príkon: 120 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 50 ; Nárezový stroj (580x600x460), príkon: 270 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 51 ;Stôl s ohrevom (1300x700x850), príkon: 16454 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 52 ; Stojanová polica s infraohrevom (2350x350),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 53 ; Pracovný stôl jednoduchý (1050x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 54 ; Mikrovlnná rúra BARTSCHER (vonkajšie roz. 508x420x305,
vnútorné roz. 350x330x215), príkon: 1280 W/230 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 55 ; Stôl s ohrevom skriňový (1200x700x850), príkon: 3100 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 56 ; Nástenná polica - jednoposchodová (1400x300), celoplošné
zaťaženie: 40 kg,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 57 ; Šokový schladzovač/zmrazovač IRINOX A5 (710x700x850),
príkon: 1200 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 58 ; VAC-STAR vakuovacie zariadenie X23-PX,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 59 ; Umývací stôl jednoduchý (400x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 60 ; Pracovný stôl jednoduchý (1580x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 61 ; Chladnička univerzálna (600x640x1850), objem: 421 l, príkon:
170 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 62 ; Chladnička univerzálna (600x640x1850), objem: 421 l, príkon:
170 W,
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 63 ; Chladiaca skriňa ProfiLine (750x750x1860),
 - súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 64 ; Mraznička univerzálna (750x760x1860), objem: 513 l,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 65 ; Umývací stôl jednoduchý (1950x600x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 66 ; Umývací stôl jednoduchý (1350x700x900),
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 67 ; Chladnička podstolová (600x600x850), objem: 180 l, príkon:
120 W,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 68 ; Kompletný bar - bez opláštenia a zadných stien,
- súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 69 ; Winterhalter GS 202/230 V - profesionálna umývačka pohárov
(460mmx590mmx700mm); zapísaného s poznámkou o spornosti zápisu v prospech tretích osôb; osoba, v prospech
ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: NÖVEL s.r.o., so sídlom Slovenská 17, 085 01 Bardejov, Slovenská
republika, IČO: 73 792 731, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel:
Sro, vložka č.: 19363/P, dôvod sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia mala
vec nadobudnúť na základe Kúpnej zmluvy o prevode hnuteľných vecí uzatvorenej s úpadcom dňa 11.12.2017, deň
sporného zápisu 05.12.2019
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 10.1.2023
JUDr. Pavel Varga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1