Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003141
Spisová značka: 2K/21/2012
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALOM, s.r.o., so sídlom
Sládkovičova 94, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 650 773, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11833/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Pavel Vrška, so sídlom
kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, takto
rozhodol
     I. O d v o l á v a    správcu konkurznej podstaty Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R.
Štefánika 2.

   II. U k l a d á   odvolanému správcovi  p o v i n n o s ť  do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

III. Z v o l á v a    schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 15. 02. 2023 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5
ZKR
3. Voľba zástupcu veriteľov
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1