Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003140
Spisová značka: 2K/91/2015
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Business Team Services
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 1, IČO: 47 942 673, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 27358/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing.
Ernest Mésároš, so sídlom  kancelárie SNP 269/13, 962 31  Sliač, takto
rozhodol
    I. O d v o l á v a    správcu konkurznej podstaty Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom  kancelárie SNP 269/13, 962 31
Sliač.

   II. U k l a d á   odvolanému správcovi    p o v i n n o s ť  do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

III. Z v o l á v a    schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 15. 02. 2023 o 9.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5
ZKR
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1