Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003139
Spisová značka: 2K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Húska, nar. 04. 12.
1965, bytom Hubovo 58, 980 50 Včelince, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ernest Mésároš, so sídlom
kancelárie SNP 269/13, 962 31  Sliač, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a    správcu konkurznej podstaty Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom  kancelárie SNP 269/13, 962 31
Sliač.

   II. U k l a d á   odvolanému správcovi    p o v i n n o s ť  do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

III. Z v o l á v a    schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 15. 02. 2023 o 9.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5
ZKR
3. Voľba  zástupcu veriteľov
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1