Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003137
Spisová značka: 2K/20/2011
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miloš Nikšič, nar. 04. 04.
1961, bytom  A. Hlinku 2446/3, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ernest Mésároš, so
sídlom  kancelárie SNP 269/13, 962 31  Sliač, takto
rozhodol
     I. O d v o l á v a    správcu konkurznej podstaty Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom  kancelárie SNP 269/13, 962 31
Sliač.

   II. U k l a d á   odvolanému správcovi    p o v i n n o s ť  do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

III. Z v o l á v a    schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 08. 02. 2023 o 9.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5
ZKR
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1