Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003135
Spisová značka: 5K/5/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka RBF
PETROL SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 839 856, so sídlom Zvolenská cesta 171, 974 05 Banská Bystrica, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 10016/S uznesením č. k. 5K/5/2021 -
100 zo dňa 27. 09. 2021 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 20. 10. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1